informacje bieżące

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładach prof. Rafała Eysymontta oraz dr hab. Agaty Kubali. Obydwa wykłady odbędą się w Polskim Instytucie Archeologicznym w Atenach w formie hybrydowej. Link do połączenia zdalnego znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiTIy8qlpKqvs8xC3NepPesrP25QXYGq6XpaBxNWYJJo1%40thread.tacv2/1675870076314?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2218a103ad-b063